Statuten

STATUTEN zk.nr.12713

Heden, zes en twintig mei tweeduizend tien, verschenen voor mij, Mr Gerardus Megchelsen, notaris te Elburg:
te dezen handelende in hun hoedanigheid van voorzitter respectievelijk secretaris van de vereniging: “HONDENVERENIGING ELBURG”, gevestigd te Elburg, met adres: Stoopschaarweg 3, te 8081 PE Elburg, hierna te noemen: “de vereniging”.
De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden:

INLEIDING De vereniging is opgericht twee en twintig juni negentienhonderd twee en tachtig bij akte verleden op die dag voor Mr. M.W.G. Overbeeke, destijds notaris ter standplaats Elburg. De vereniging is ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 40094683. De statuten van de vereniging zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden op dertig juni negentienhonderd acht en negentig voor genoemde notaris Mr. M.W.G. Overbeeke. Bij besluit van de algemene ledenvergadering de dato twintig april tweeduizend tien van de vereniging is besloten de statuten van de vereniging geheel te wijzigen. Dit besluit is genomen in een tweede vergadering aangezien op de eerste vergadering de dato zeven en twintig maart tweeduizend tien waarin het voorstel tot het nemen van dit besluit aan de orde kwam het vereiste quorum niet werd gehaald. De notulen van beide vergadering worden in kopie aan deze akte gehecht. Vervolgens verklaarden de comparanten, handelende als gemeld, dat de statuten van de vereniging met ingang van heden luiden zoals hierna omschreven.

STATUTEN

NAAM, ZETEL, DOEL:

Artikel 1.

 • De naam van de vereniging is: ”Hondenvereniging Elburg”. Zij is gevestigd te Elburg.
 • De vereniging heeft als doel praktische activiteiten met honden te beoefenen, daar waar een Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland erkende vereniging niet de mogelijkheid biedt voor die activiteiten of een deel daarvan.
 • De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
 • het geven van een praktische instructie op diverse niveaus van Gedrag en Gehoorzaamheid;
 • het geven van praktische instructie voor behendigheid;
 • het geven van praktische instructie Flyball;
 • het organiseren van examens voor bovengenoemde activiteiten;
 • het organiseren van wedstrijden (met toestemming van de plaatselijke vereniging binnen wiens gebied de vereniging is gevestigd);
 • de activiteiten spelen zich in principe af te Elburg.
 • De vereniging duurt voor onbepaalde tijd en is opgericht op twee en twintig juni negentienhonderd twee en tachtig.

LEDEN:

Artikel 2.

 • Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt.
 • Om lid te kunnen worden moet men zich aanmelden bij het bestuur dat over de toelating van een lid beslist. Minderjarigen moeten daarbij overleggen een schriftelijke toestemming van degene, die de ouderlijke macht of voogdij over hen uitoefent.
 • Bij niet-toelating door het bestuur, kan het aspirant lid een beroep doen op dealgemene vergadering.
  Dit beroep wordt schriftelijk ingediend bij het bestuur.

EINDE LIDMAATSCHAP:

Artikel 3.

1. Het lidmaatschap eindigt:

 • door het overlijden van het lid.
 • door schriftelijke opzegging door het lid.
  Het lidmaatschap houdt dan op met het einde van het boekjaar waarin is opgezegd, mits de opzegging ten minste één maand voor het einde van het boekjaar is gedaan; anders houdt het op met het einde van het volgende boekjaar; het bestuur kan dispensatie geven van de termijn van één maand.
 • door schriftelijke opzegging door het bestuur.
  Deze opzegging kan gedaan worden (wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten, die door de statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld en bovendien) wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
 • door ontzetting;
  Deze wordt door het bestuur uitgesproken, alleen wanneer een lid in strijd met de statuten reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeeld.
 • Bij ontzetting geeft het bestuur het betrokken lid ten spoedigste bij aangetekend schrijven kennis van het besluit, met opgaaf van redenen. Het lid kan binnen een maand na ontvangst van die kennisgeving schriftelijk in beroep gaan bij de algemene vergadering. De uitspraak van de algemene vergadering is bindend voor de partijen.
  Gedurende de beroepstermijn en zolang het beroep niet is beslist, is het lid geschorst.
 • Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele boekjaar verschuldigd. Het bestuur kan daarvan dispensatie geven.

CONTRIBUTIE

Artikel 4.

De leden moeten een jaarlijkse contributie betalen, die bij besluit van de algemene ledenvergadering is vastgesteld. Benoemde vrijwilligers van de vereniging zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

BESTUUR

Artikel 5. 1.

 • Het bestuur bestaat uit minimaal drie leden; bij meer dan drie leden altijd in een oneven aantal. Zij worden door de ledenvergadering uit de leden van de vereniging
  benoemd.
 • Het aantal bestuursleden wordt op de algemene ledenvergadering vastgesteld.
 • Iedere bestuurder treedt drie jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur te maken rooster. Aftredende bestuurders zijn terstond herkiesbaar.
 • De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde ontslag of schorsing verlenen.
  Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.
 • Bij een vacature in het bestuur, benoemt de eerstvolgende algemene vergadering een opvolger.
 • Indien in het bestuur een of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. In dat laatste geval zijn de overblijvende bestuursleden verplicht binnen een termijn van een maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin in de ontstane vacature(s) wordt voorzien.

Artikel 6.

 • De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie benoemd.
  De overige functies worden tijdens de eerste bestuursvergadering na de algemene ledenvergadering in onderling overleg vastgesteld.
  De voorzitter, de secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.
 • Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
 • Van het verhandelde in bestuursvergaderingen worden notulen bijgehouden. Deze worden, na ondertekening door de voorzitter en secretaris, naar datum
  gerangschikt, aan een daartoe bestemd register toegevoegd.

TAAK EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR

Artikel 7.

 • Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 • De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur alsook door ten minste twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur.
 • Tot het navolgende is het bestuur slechts bevoegd na toestemming van de algemene vergadering:
  • het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
  • het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt;
  • het verrichten van andere rechtshandelingen, waarvan de financiële betekenis buitenhet raam van de begroting valt, of waardoor de vereniging langer dan voor een jaar wordt verbonden.

Artikel 8.

Het boekjaar loopt van één januari tot en met een en dertig december.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 9.

 • Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand juni, een algemene vergadering gehouden.
 • In deze vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn gevoerd bestuur in het afgelopen boekjaar.
 • De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie van ten minste twee leden, die geen bestuurslid mogen zijn. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 • De algemene vergadering behandelt ook de voorstellen, die door het bestuur zijn gedaan of die door ten minste een/tiende van het aantal leden veertien dagen voor de vergadering schriftelijk zijn ingeleverd.
  Dit geldt ook voor buitengewone algemene vergaderingen.

Artikel 10.

 • Verder roept het bestuur een algemene vergadering bijeen, wanneer het dit wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of statuten verplicht is.
 • Het bestuur is tot het bijeenroepen van een algemene vergadering verplicht, als ten minste een/tiende van het aantal leden dit schriftelijk van het bestuur vraagt
  met de vermelding van de te behandelen onderwerpen.
  In dit geval moet de vergadering binnen vier weken na ontvangst van het verzoek worden gehouden.
  Is dit niet gebeurd, dan kunnen de verzoekers zelf een algemene vergadering bijeenroepen op dezelfde wijze als het bestuur de algemene vergadering bijeenroept of bij advertentie in een blad, dat in de gemeente waar de vereniging gevestigd is veel gelezen wordt.

Artikel 11.

 • De leden van de vereniging worden tot alle algemene vergaderingen ten minste drie weken tevoren door het bestuur schriftelijk opgeroepen.
 • De voorzitter van het bestuur – en bij zijn afwezigheid een van de andere bestuursleden – treedt op als voorzitter van de algemene vergadering.
 • De secretaris van het bestuur houdt notulen van het verhandelde in alle algemene vergaderingen. Het bepaalde in artikel 6 lid 3 is hierbij van toepassing.
 • Tenzij in deze statuten anders is voorgeschreven worden alle besluiten genomen met meerderheid van stemmen van de aanwezige, niet geschorste, leden.
  Ieder lid heeft een stem. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
 • Over zaken wordt mondeling gestemd; over personen wordt met ongetekende briefjes gestemd, tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt, dat mondeling gestemd wordt.
 • Blanco stemmen en getekende briefjes zijn ongeldig.
 • Wordt bij benoeming van personen bij de eerste stemming geen meerderheid verkregen, dan wordt een tweede vrije stemming gehouden. Wordt dan weer geen meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen verkregen.
 • Bij staken van stemmen over zaken en over personen beslist het bestuur.
 • Het oordeel van de voorzitter, dat een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een voorstel, dat niet schriftelijk is vastgesteld.
 • Wordt de juistheid van voormeld oordeel onmiddellijk na het uitspreken daarvan betwist, dan wordt opnieuw gestemd, wanneer dit verlangd wordt door de meerderheid van de vergadering of – als de eerste stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond door een stemgerechtigd lid. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de eerste stemming.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 12.

 • De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de
  algemene vergadering, mits in de oproeping tot de vergadering is vermeld, dat statutenwijziging wordt voorgesteld. Een afschrift van het voorstel, waarin de wijziging woordelijk is opgenomen, moet ten minste vijf dagen voor de vergadering tot na de afloop van de vergaderingsdag op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage hebben gelegen.
 • Het besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van ten minste wee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 • De statutenwijziging treedt niet in werking voordat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

Artikel 13.

 • Op een besluit tot ontbinding van de vereniging is van toepassing al hetgeen in artikel 12, leden 1 en 2 is bepaald.
 • De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit een of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen.
 • Bij het besluit tot ontbinding beslist de algemene vergadering over de aanwending van een eventueel batig saldo van de vereffening, mits het doel zoveel mogelijk in overeenstemming is met dat van de vereniging.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 14.

 • De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen, dat geen bepalingen mag bevatten, die in strijd zijn met de wet of deze statuten.
 • Over alles, wat niet door de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement is geregeld, beslist de algemene vergadering.

Slot akte

WAARVAN AKTE is verleden te Elburg op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte
te hebben kennis genomen. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij,notaris. (Volgt ondertekening) UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: