Huishoudelijk reglement 2023

Huishoudelijk Reglement

Het huishoudelijk reglement van de Hondenvereniging Elburg bevat als aanvulling op de statuten van de vereniging regelgeving betreffende de vereniging.

Artikel 1              Lidmaatschap

1.1.        In aanvulling op artikel 2 lid 2 van de statuten kunnen zij die als lid van de vereniging willen toetreden zich opgeven bij de ledenadministratie van de vereniging.

1.2.        Bij de start van het lidmaatschap wordt aan het nieuwe lid gemeld dat de Statuten en het Huishoudelijk Reglement op de site ter inzage zijn opgenomen.

1.3.        Bij de aanmelding dienen de volgende gegevens te worden verstrekt: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailgegevens, naam, ras en geboortedatum van de hond. Deze gegevens worden verzameld in het ledenbestand. Dit bestand wordt gebruikt voor de verdere verwerking en aanvulling van de gegevens in de leden- en financiële administratie. De gegevens worden niet gedeeld met andere instanties of organisaties.

1.4.        De gegevens van het lid worden na uiterlijk een jaar na het beëindigen van het lidmaatschap verwijderd uit de leden- en financiële  administratie

Artikel 2.             Leden, vrijwilligers, instructeurs en bestuursleden

2.1.        De Hondenvereniging Elburg kent leden, vrijwilligers, instructeurs en bestuursleden. De diverse begrippen worden per lid in de ledenadministratie als zodanig geregistreerd en aangemerkt.

2.1.1.     Het lidmaatschap van de vereniging is beschreven in de statuten van de vereniging.

2.1.2.     Leden betalen contributie en lesgeld voor elke opgegeven cursus.

2.1.3.   Vrijwilligers zijn leden van de vereniging benoemd door het bestuur zoals beschreven in artikel 4 van de statuten. Zij vervullen overeenkomstig afspraken met het bestuur van de vereniging werkzaamheden voor de vereniging. Voorbeelden van deze werkzaamheden zijn onder andere schoonmaakwerkzaamheden en kantinewerkzaamheden. 

2.1.4.   Vrijwilligers betalen contributie maar zijn vrijgesteld van het betalen van lesgeld van één cursus voor één hond per jaar. Vrijwilligers die geen cursus lopen ontvangen éénmaal per jaar een vergoeding van het bedrag dat gelijk is aan het cursusbedrag.

2.1.5.     Instructeurs zijn leden van de vereniging en betalen contributie maar zijn vrijgesteld van het betalen van lesgeld voor twee cursussen voor één hond per jaar. Instructeurs die geen cursus lopen ontvangen tweemaal per jaar een vergoeding van het bedrag dat gelijk is aan het cursusbedrag. Instructeurs geven training aan de leden van de vereniging overeenkomstig de doelen van de vereniging zoals genoemd in de statuten in de artikelen 2 en 3.

2.1.6.    Bestuursleden zijn leden van de vereniging en betalen contributie maar zijn vrijgesteld van het betalen van lesgeld van één cursus voor één hond per jaar. Bestuursleden die geen cursus lopen ontvangen éénmaal per jaar een vergoeding van het bedrag dat gelijk is aan het cursusbedrag.

Bestuursleden die het dagelijks bestuur vormen zijn vrijgesteld van het betalen van lesgeld voor twee cursussen voor één hond per jaar. Instructeurs die geen cursus lopen ontvangen tweemaal per jaar een vergoeding van het bedrag dat gelijk is aan het cursusbedrag.

2.1.7. Leden die meerdere functies hebben ontvangen de voordelen die hiervoor benoemd zijn en voor hen van toepassing zijn. Bijvoorbeeld, een bestuurslid dat ook instructeur is ontvangt de voordelen die aan beide taken is gekoppeld.   

2.2.        Instructeurs van de vereniging verplichten zich om hun kennis te onderhouden.

Zij doen dit door het volgen van scholing het bijhouden van de ontwikkelingen op het gebied van hondentraining en door het bezoeken van het instructeursoverleg waar voorkomende onderwerpen onderling besproken worden.

De instructeurs worden in het bestuur van de vereniging vertegenwoordigd door een bestuurslid (Coördinator Instructeurs).

Artikel 2a            Instructeurs

2a.1.      De instructeurs houden d.m.v. lijsten die zij van de ledenadministratie hebben gekregen, alle wijzigingen van hun cursisten bij die relevant zijn voor de ledenadministratie/penningmeester.

2a.2.      De lijsten moeten uiterlijk de vierde cursusweek zijn bijgewerkt.

2a.3.      De instructeurs attenderen – op aanwijzing van de penningmeester – hun cursisten op betalingsachterstand van contributie en/of lesgeld.

2a.4.      Instructeurs ontvangen alle relevante gegevens over hun cursisten en honden van de ledenadministratie.

2a.5.      Van de instructeurs wordt verwacht dat zij de instructeursvergaderingen bijwonen die drie keer per jaar door het Coördinator instructeurs worden belegd.

2a.6.      Instructeurs attenderen – op aanwijzing van het bestuur of commissies – hun cursisten op gedragsregels en/of activiteiten, zoals de gang van zaken tijdens de examens en algemene ledenvergadering.

Artikel 3.             Bestuursleden

Het bestuur van de vereniging bestaat uit maximaal 7 gekozen personen.

Het bestuur draagt zorg voor het scheppen van omstandigheden waarin alle leden en vrijwilligers goed kunnen functioneren conform de artikelen 2 en 3 van de statuten.

Het bestuur verdeelt haar werkzaamheden onderling. Overeenkomstig de statuten is er een dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. De overige functies binnen het bestuur zijn Coördinator Onderhoud, Ledenadministratie, Sponsoring en PR en Coördinator Instructeurs. Deze functies kunnen ook uitgevoerd worden binnen het bestaande bestuur.

3.1          Voorzitter:

De voorzitter bevordert de behartiging van de belangen van de vereniging en het goed functioneren van de vereniging.

De voorzitter leidt de algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen.

De voorzitter handhaaft de statuten en huishoudelijk reglement zowel in als buiten de vergaderingen.

De voorzitter bepaalt de volgorde van te behandelen zaken in de vergadering zolang de vergadering daarover zelf geen besluit heeft genomen.

De voorzitter handhaaft de orde in de vergadering.

De voorzitter ondertekent samen met de secretaris de belangrijkste uitgaande stukken.

3.2          Secretaris:

De secretaris voert de correspondentie van de vereniging, ondertekent alle uitgaande brieven en legt de belangrijke uitgaande brieven ter beoordeling en mede ondertekening voor aan de voorzitter.

De secretaris maakt de notulen van de algemene vergadering en de bestuursvergaderingen.

De secretaris zendt de notulen zo spoedig mogelijk na de vergadering in concept aan alle bestuursleden en agendeert de behandeling daarvan voor de eerstvolgende bestuursvergadering. De secretaris ondertekent de notulen na, eventueel gewijzigde, vaststelling samen met de voorzitter en neemt de eventueel door het bestuur aangebrachte wijzigingen tevens op in de notulen van de vergadering waarin tot deze wijzigingen is besloten. De secretaris neemt de door het bestuur eventueel aangebrachte wijzigingen op in de notulen.

De secretaris draagt in overleg met de voorzitter zorg voor de opstelling van de agenda’s en alle bijbehorende stukken voor de algemene vergaderingen en de bestuursvergaderingen en ziet toe op tijdige verzending daarvan.

De secretaris doet in iedere bestuursvergadering mededeling van de ingekomen stukken.

Aan het bestuur gerichte stukken of voor het bestuur bestemde stukken, maar bij andere bestuursleden ingekomen, worden onverwijld door de bestuursleden aan de secretaris doorgezonden of overhandigd.

De secretaris draagt zorg voor het bijhouden van een overzichtelijk archief, waarin naast alle inkomende en afschrift van alle uitgaande correspondentie en alle vergaderstukken en notulen evenals alle overige voor de vereniging van belang zijnde stukken worden opgenomen.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het bewaken van de juiste behandeling van privacygevoelige gegevens, conform de in de AVG gestelde regels. In artikel 12 worden de procedures beschreven hoe er moet worden omgegaan met deze gegevens.

De secretaris draagt zorg voor de registratie van de in de algemene vergadering aanwezige stemgerechtigde leden. Hij ondersteunt, indien noodzakelijk, een uit de algemene vergadering samengesteld stembureau in verband met een schriftelijke stemming over personen.

De secretaris is verantwoordelijk voor het jaarverslag dat na vaststelling door het bestuur en overeenkomstig de statuten kan worden uitgebracht.

3.3          Penningmeester:

De penningmeester ziet toe op het doen van alle ontvangsten en uitgaven van de vereniging en zorgt voor een tijdige inning van de verschuldigde contributie en lesgelden van de leden.

De penningmeester behoeft, buiten het gestelde in de statuten van de vereniging, voorafgaande toestemming van het bestuur voor het doen van uitgaven tot een hoger bedrag dan waartoe door het bestuur is bepaald. De penningmeester is bevoegd, namens de vereniging bewijzen van ontvangst te ondertekenen. Deze bevoegdheid kan echter voor concreet omschreven ontvangsten tot ten hoogste een door het bestuur te bepalen bedrag delegeren aan de beheerder van een dagelijkse kas, zoals voor contante afdracht van contributie of lesgelden.

De penningmeester houdt nauwkeurig een kasboek voor alle inkomsten en uitgaven bij.

De penningmeester stelt de begroting, onderscheidenlijk de balans en de staat van baten en lasten zo tijdig samen, dat deze na vaststelling door het bestuur overeenkomstig de statuten kunnen worden uitgebracht. In de begroting worden naast de ramingen voor het nieuwe jaar de uitkomsten van het laatst afgesloten jaar vermeld. In de staat van baten en lasten worden naast de uitkomsten van het betreffende jaar ook de ramingen voor dat jaar en de uitkomsten van het voorgaande jaar vermeld. Het bestuur kan bepalen dat andere bestuursleden dan de penningmeester of leden van een door het bestuur ingestelde commissie bevoegd zijn tot het doen van ontvangsten en uitgaven tot ten hoogste een daartoe door het bestuur te bepalen bedrag, en belast zijn met het beheer van de daaruit voortvloeiende dagelijkse kas, een en ander voor zover dit direct verband houdt met hun specifieke bestuurs- of commissietaak. Het saldo van een dergelijke kas mag niet meer bedragen dan een daartoe door het bestuur bepaald bedrag; het meerdere wordt onverwijld aan de penningmeester afgedragen. De beheerder van een dagelijkse kas is voor zijn beheer verantwoording schuldig aan de penningmeester. De beheerder houdt daartoe een kasboek bij dat op ieder moment ter beschikking staat van de penningmeester.

De penningmeester draagt er zorg voor dat ook alle ontvangsten en uitgaven die door de andere bestuursleden en commissieleden zijn gedaan, in de boeken der vereniging worden verantwoord.

Na verwerking van de betalingen zorgt de penningmeester dat iedere instructeur een lijst van niet betaalde cursisten krijgt. De instructeur benadert de genoemde cursisten en geeft zijn bevindingen door aan de penningmeester.

De penningmeester zorgt ervoor dat er een back-up beschikbaar is van het bestand van de ledenadministratie.

De penningmeester is aanspreekpunt voor de bezetting van de kantine en zorgt ervoor dat de kantinevoorraad op peil blijft.

3.4          Ledenadministratie:

Onder eindverantwoordelijkheid van de penningmeester van de vereniging is een bestuurslid verantwoordelijk voor de ledenadministratie (artikel 1). Nieuwe leden worden ingeboekt in de ledenadministratie door het invullen van het inschrijfformulier.

De ledenadministratie registreert de nieuwe leden en de leden die de vereniging verlaten. Zo vaak als nodig is de registratie beschikbaar voor de penningmeester van de vereniging om tijdig de financiële administratie op orde te brengen. De ledenregistratie behelst alle leden van de vereniging te weten: ereleden, gewone leden, vrijwilligers en instructeurs zoals bedoeld in artikel 2 onder a,b en c.

De ledenadministratie verzorgt, in overleg met de Coördinator Instructeurs, de indeling van de trainingen. De ledenadministratie draagt zorg voor verzending van de uitnodigingen aan de cursisten, waarop de indeling voor training staat vermeld uiterlijk vijf dagen voor aanvang van de cursus. Deze informatie wordt ook verstrekt aan de penningmeester en de (coördinator) instructeurs. Eventuele veranderingen ten aanzien van deelname aan de trainingen, door leden of instructeurs, dienen terstond aan de ledenadministratie te worden doorgegeven. Instructeurs ontvangen van de ledenadministratie een overzicht van de leden die een training bij hen volgen. De uitnodiging naar de leden en de instructeurs behelzen de dag, datum en tijd van de training alsmede het type training, de naam van de hond en geleider, soort hond, reu of teef en een telefoonnummer waarop men te bereiken is.

Uiterlijk op de 4e cursusdag controleert de ledenadministratie de door de instructeurs bijgehouden ledenlijsten en past het ledenbestand aan in de ledenadministratie. De penningmeester ontvangt een update van het vernieuwde bestand.

3.5          Sponsoring en PR (public relations)

De vereniging heeft inkomsten vanuit de contributie maar daarnaast is sponsoring ook een belangrijke inkomstenbron. Binnen het bestuur is een van de bestuursleden verantwoordelijk voor sponsoring en PR.

Taken van het bestuurslid sponsoring en PR zijn:

Het onderhouden van contacten met min of meer vaste sponsoren en donateurs.

Actief op zoek zijn sponsoren voor activiteiten en goederen (bijvoorbeeld toestellen voor training en wedstrijden of kleding). Alvorens gebruik te maken van sponsoring zal een bestuursbesluit hieraan ten grondslag liggen. Het bestuurslid Sponsoring en PR doet hiertoe een voorstel.

Het verzorgen van de Public Relations is voornamelijk gericht op naamsbekendheid en promoten van de vereniging in brede zin.

3.6          Coördinator Instructeurs:

De coördinator instructeurs is verantwoordelijk voor de communicatie tussen het bestuur en de instructeurs van de vereniging. De coördinator instructeurs belegt 3x per jaar een zogenaamd instructeursoverleg (artikel 2.2).

Ten aanzien van dit overleg kan het bestuurslid voorstellen doen om ten behoeve van de instructeurs experts in te huren voor (bij)scholing om de kwaliteit van de trainingen te waarborgen. Instructeurs verbinden zich aan deze vorm van overleg en afwezigheid kan slechts dan plaatsvinden na overleg met de coördinator instructeurs.

De coördinator instructeurs is bewaker van de kwaliteit van de trainingen en is spreekbuis voor de instructeurs richting het bestuur en andersom.

De coördinator instructeurs is vanuit het bestuur tevens verantwoordelijk voor de te houden examens/wedstrijden. Bij afwezigheid kan het verantwoordelijk bestuurslid zich laten vervangen door één van de andere bestuursleden.

3.7          Coördinator Onderhoud:

De Coördinator Onderhoud is verantwoordelijk voor het onderhoud van het terrein, de toegang tot het terrein en het clubgebouw.

De Coördinator Onderhoud doet voorstellen naar het bestuur aangaande onderhoud of herstelwerkzaamheden en daarbij behorende kosten en na een daartoe genomen besluit door het bestuur draagt deze zorg voor uitvoering. Verder is de coördinator onderhoud verantwoordelijk voor en geeft hij sturing aan de vrijwilligers die zorgdragen voor de schoonmaak van het clubgebouw.

Artikel 4.             Einde bestuurslidmaatschap

Ieder die ophoudt lid van het bestuur te zijn, is verplicht binnen twee weken na het einde van zijn bestuurslidmaatschap alle onder hem berustende verenigingsstukken en eigendommen van de vereniging behoorlijk geordend aan zijn opvolger of aan een ander daartoe door het bestuur aan te wijzen bestuurslid over te dragen. Het bestuur kan de genoemde termijn verlengen.

Artikel 5              Commissies

5.1.        Het bestuur kan commissies instellen met een bepaald doel.

5.2.        Leden van een commissie worden door het bestuur benoemd. Zij kunnen te allen tijde door het bestuur worden geschorst en ontslagen.

5.3.        Een door het bestuur ingestelde commissie kan te allen tijde door het bestuur worden opgeheven.

Artikel 6              Examens en wedstrijden

6.1.        Het cursusprogramma van de vereniging bestaat uit 10 lessen waarbij de laatste les als examen wordt aangemerkt. Het examen vindt altijd plaats op zaterdag.

Het cursusprogramma inclusief de examens worden ruim van te voren vermeld op de website van de vereniging.

6.2.        Een cursist wordt van deelname van examen uitgesloten indien de lesgelden voor het betreffende deel niet zijn betaald, of indien de cursist zoveel lessen heeft gemist dat slagen voor het examen niet reëel is. Wel mag de cursist, in overleg met de instructeur, aan het examen deelnemen.

6.3.        Voor de onderdelen Gehoorzame Huishond, Doggyfun, Behendigheid en Flyball worden geen examens afgenomen.

6.4.        Voor de cursisten van Gehoorzaamheid en Behendigheid wordt 1 keer per jaar een Clubkampioenschap georganiseerd.

6.5.        Loopse teven worden niet toegelaten tot de lessen en/of wedstrijd. Voor de loopse teven worden – na afloop van de reguliere examens – de examens afgenomen.

Artikel 7              Algemene vergadering

7.1.        De algemene vergadering kan geen besluiten nemen over een onderwerp, dat niet duidelijk in de agenda als te behandelen agendapunt is omschreven.

7.2.        Van documenten die aan de algemene vergadering zijn gericht, wordt in de eerstvolgende algemene vergadering bij de behandeling van het agendapunt “ingekomen stukken” mededeling gedaan. Zij vormen geen onderwerp van beraadslaging indien zij niet afzonderlijk als te behandelen agendapunt op de agenda zijn vermeld of met een ander agendapunt verband houden, tenzij de vergadering anders besluit. De algemene vergadering kan echter ook in dit geval niet afwijken van het eerste lid.

7.3.        Ieder lid kan ter vergadering over een agendapunt niet vaker dan tweemaal het woord voeren, tenzij met toestemming van de voorzitter of van de vergadering.

7.4.        Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een voorstel van orde doen. Een dergelijk voorstel betreft de wijze van behandeling van de agenda of een agendapunt.

7.5.        Ieder lid kan ter vergaderingen een duidelijk omschreven voorstel indienen betreffende een agendapunt dat aan de orde is. Het voorstel vormt slechts onderwerp van beraadslaging indien het door ten minste een/tiende van het aantal leden wordt ondersteund.

7.6.        Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een amendement indienen. Een amendement behelst een duidelijk omschreven voorstel tot wijziging van een voorstel dat aan de orde is.

Het amendement vormt slechts onderwerp van beraadslaging indien het ten minste een/tiende van het aantal leden wordt ondersteund.

7.7.        Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een motie indienen. Een motie behelst een duidelijk omschreven voorstel om een oordeel uit te spreken of een verzoek te doen. De motie vormt slechts onderwerp van beraadslaging indien deze door ten minste een/tiende van het aantal leden wordt ondersteund.
Een motie die niet betrekking heeft op een bepaald agendapunt, kan bij de rondvraag worden ingediend.

7.8.        Indien in een aangenomen motie aan het bestuur gevraagd wordt iets te doen of na te laten, het nemen van besluiten daaronder begrepen, dan beraadt het bestuur zich in de eerstvolgende bestuursvergadering en maakt zijn genomen besluit zo spoedig mogelijk bekend. Indien het bestuur besluit aan de motie geen gevolg te geven, is het verplicht het onderwerp op de agenda voor de eerstvolgende Algemene Vergadering als te behandelen agendapunt te vermelden.

Artikel 8              Algemene Vergadering; stemmingen

8.1.        Een in een algemene vergadering uitgebrachte stem is ongeldig, indien de keuze van het betreffende lid daaruit naar oordeel van de voorzitter of, als een stembureau is gevormd, naar het oordeel van het stembureau niet duidelijk en ondubbelzinnig blijkt.

8.2.        Een schriftelijke stemming is ongeldig, indien meer stemmen zijn uitgebracht dan er stemgerechtigde leden aanwezig zijn en het verschil op de uitslag van de stemming van invloed kan zijn.

Artikel 9              Algemene Vergadering; orde

De voorzitter kan aan een lid dat ter vergadering onfatsoenlijke taal gebruikt of zich op een andere wijze misdraagt, na waarschuwing het recht ontnemen om bij het betreffende agendapunt of gedurende de gehele vergadering verder het woord te voeren. Bij herhaald wangedrag kan de voorzitter het lid het recht ontnemen de vergadering verder bij te wonen.

Artikel 10            Contributie en lesgelden

10.1.      De contributie is één keer per jaar verschuldigd.

10.2.      De hoogte van de contributie wordt door het bestuur bepaald en bij wijziging voorgelegd aan de algemene vergadering.

10.3.      Leden die per 1 januari lid zijn, of bij de eerste cursus in het jaar lid worden, betalen de volledige contributie. Leden die vanaf de tweede cursus in het jaar lid worden, betalen tweederde deel van de contributie. Leden die vanaf de derde cursus lid worden, betalen een derde deel van de contributie.

10.4.      Leden die geen cursus volgen, betalen wel contributie. Is de verschuldigde contributie niet betaald, dan wordt het lidmaatschap eenzijdig beëindigd en worden die leden uit het ledenbestand verwijderd.

10.5.      De hoogte van het lesgeld wordt door het bestuur bepaald en bij wijziging voorgelegd aan de algemene vergadering.

10.6.      Leden moeten het lesgeld uiterlijk de vierde cursusdag betalen.

10.7.      Leden die tijdens een puppycursus instromen, betalen het verschuldigde lesgeld naar rato.

10.8.      De penningmeester verwerkt de betalingen (zowel contante betalingen als de pinbetalingen en de betalingen rechtstreeks op de bankrekening).

10.9.      De penningmeester verstrekt een lijst aan de instructeurs van leden die hun lesgeld (nog) niet hebben betaald. De instructeurs brengen dit onder de aandacht van de desbetreffende leden.

10.10.    Voor leden die het lesgeld na de tiende les niet hebben betaald, wordt het lidmaatschap eenzijdig beëindigd.

10.11.    Leden die tijdens een cursusperiode meer dan drie cursussen volgen, hoeven slechts drie cursussen te betalen.

10.12.    In bijzondere gevallen kan het Dagelijks Bestuur een lid vrijstellen van het betalen van de contributie en/of het lesgeld.

Artikel 11            Gedragingen en Aansprakelijkheid

11.1.      Bestuursleden en leden mogen de belangen van de vereniging niet schaden.

Verwijtbaar gedrag dat het verenigingsbelang schaadt kan leiden tot opzegging van het lidmaatschap.

11.2.      Op het trainingsveld dienen leden de aanwijzingen van de aanwezige instructeurs op te volgen.

11.3.      Het los laten lopen, anders dan in een trainingssituatie, van honden is verboden.

11.4.      Het bestuur en de instructeurs gaan ervan uit dat leden van de Hondenvereniging minimaal WA-verzekerd zijn. De Hondenvereniging Elburg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade toegebracht aan leden, schade toegebracht aan hond(en) van leden of schade toegebracht door honden van leden.

Artikel  12           Gegevensbescherming

De Hondenvereniging Elburg slaat persoonlijke gegevens van haar leden op om de vereniging goed te kunnen laten functioneren.

12.1       Gegevens van leden
Bij de aanmelding als lid dienen de volgende gegevens te worden verstrekt: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailgegevens, naam, ras, geboortedatum van de hond. Met het invullen van het inschrijfformulier geeft het aspirant-lid toestemming om deze gegevens op te slaan.
Deze gegevens worden verzameld in het ledenbestand. Dit bestand wordt gebruikt voor de verdere verwerking en aanvulling van de gegevens in de leden- en financiële administratie.
Hiernaast kan worden  bijgehouden welke cursussen een lid heeft gevolgd.
Foto’s die gemaakt worden tijdens activiteiten van de vereniging kunnen op de site en Social Media worden geplaatst. Indien een lid bezwaar heeft tegen plaatsing kan hij dit aangeven op het inschrijfformulier.

12.2       Gegevens van bestuursleden en instructeurs
Gegevens van de bestuursleden en instructeurs (Naam, Email en telefoonnummer) worden gepubliceerd op de website tenzij hier tegen bezwaar wordt gemaakt.

12.3       Recht op inzage, rectificatie en aanvulling
Een lid mag altijd de eigen gegevens opvragen. De vereniging zal binnen redelijke termijn aan dit verzoek voldoen.
Op verzoek van het lid kunnen persoonsgegevens te allen tijde worden aangepast .

12.4       Beëindiging lidmaatschap
Een jaar nadat het lidmaatschap wordt opgezegd worden alle persoonlijke gegevens gewist uit het ledenbestand. Gegevens van financiële aard worden twee jaar na het opzeggen gewist.
Wanneer een lid daarom verzoekt, zal de vereniging de persoonlijke gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen.

12.5       Maatregelen om gegevenslekken te voorkomen
De vereniging zal de persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, binnen of buiten de vereniging en draagt er zorg voor dat ze veilig opgeslagen worden.
De leden- en financiële administratie worden op een afdoende afgeschermde plaats opgeslagen. Alleen bevoegde bestuursleden hebben inzage in deze gegevens.
E-mails aan meerdere leden worden verstuurd aan de afzender. De adressen van de leden  worden in de Blind Carbon Copy (BCC) regel geplaatst. Hierdoor komen adressen niet bij onbedoelde geadresseerden.
Aan de instructeurs worden alleen die gegevens verstrekt die noodzakelijk zijn voor het geven van de lessen.

12.6       Klachtenprocedure met betrekking tot privacy
Wanneer een lid meent dat de privacy in het geding is kan het lid schriftelijk een klacht indienen bij de secretaris van de vereniging. De klacht zal voorgelegd worden aan het bestuur. Het bestuur zal vervolgens in overleg met het lid tot overeenstemming proberen te komen.

Artikel 13            Schorsing

Indien overeenkomstig de statuten een lid van de vereniging wordt geschorst dan wordt aan dit lid, voor de duur van de schorsing, de toegang tot het terrein en het clubgebouw ontzegd.

Artikel 14            Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin de wet, de statuten en dit reglement niet voorzien, beslist het bestuur. Over zijn beslissing legt het bestuur desgevraagd verantwoording aan de Algemene Vergadering af.